Avís legal – Política de Privacitat de Dades

Denominació Social: ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,

Domicili Social: C/ SANTA EULÀLIA, 77. 08904 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA).

NIF: B64871619

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40524, Foli 0093, Full Nº366093

E-mail: info@escoficat.com

Nombre del dominiescoladoficiscatalunya.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., amb les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,
  4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin.

ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.

ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI. A través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: info@escoficat.com
  2. Correu Postal: C/ SANTA EULÀLIA, 77. 08904 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA).
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@escoficat.com

D’igual formaESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT SECCIÓ NOTÍCIES I ACTIVITATS

Si vols participar a les seccions notícies i activitats, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar en aquestes seccions del web, ets l’únic responsable dels missatges que hi difonguis, garantint a ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l a la secció, eximint a ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica de la notícia podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes de la secció.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic de la secció.

4.- ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en aquestes seccions del web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això li correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no és responsable d’allò publicat en aquestes seccions del web, ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada al mateix. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de notícies i activitats del web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo del web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals o detecti un mal ús de la secció notícies i activitats del web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement d’ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., mitjançant el correu electrònic info@escoficat.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació secció notícies”, per a què ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., davant qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós a les seccions notícies i activitats o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari d’aquestes seccions del web.

SEGURETAT

ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,.

Els continguts proporcionats per ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L.,, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA, S.L., com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Este sitio web utiliza cookies para intentar darte una mejor experiencia de usuario. Si sigues navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de la política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
Shares